O mne

Rózsa Skabela

učiteľka


Pred mnohými rokmi, keď sa začala moja kariéra učiteľa, som sa stretla s výzvou. Zbadala som, že deti hodiny slovenského jazyka nemali rady.

V tom čase som učila aj krúžok anglického jazyka. Tie isté deti, na krúžku anglického jazyka boli aktívne, usmievavé, hrali sa a nebáli sa rozprávať po anglicky. 0čividne ich to bavilo.

Hľadala som možnosti, ako toto dosiahnuť aj na hodinách slovenského jazyka. Nájsť spôsob, aby mali deti radosť z učenia sa, aby sa nebáli rozprávať po slovensky, aby sa tešili na hodiny slovenského jazyka.

A prišlo božské vnuknutie, Živé obrázky. Bola to obrovská zmena. Prítomnosť plagátov detí, Živých obrázkov na stene vyvolala u žiakov v triede pocit, že je to hra. Neučíme sa, hráme sa. A presne toto som chcela dosiahnuť. Žiaci prechádzali od obrázka ku obrázku a hľadali riešenia. Konečne nemuseli sedieť v laviciach a mohli objavovať. Objavovať vlastné riešenia.

Už dávno zvonili a oni ešte stáli pred Živými obrázkami a chceli niečo povedať. Niečo povedať po slovensky. Ani neviem opísať, aká to bola pre mňa radosť. Pred začatím hodiny ma už čakali vo dverách a chceli povedať to, čo nestihli povedať na predchádzajúcej hodine.

K Živým obrázkom postupne pribudli hry, piesne, básničky. Nahlas sme spievali Hejhó a pochodovali v triede. Bola to hra, ale pri tom sa deti naučili dôležité slová ako čítam, píšem, spievam, kreslím... Celá škola vedela, že prváci majú slovenský jazyk. Bolo to počuť. Bolo počuť radosť.

             Jednu veľmi dôležitú myšlienku chcem sprostredkovať učiteľom:

Dbaj na to, aby tvoja snaha naučiť žiakov SLOVENSKÝ JAZYK, neprevýšila tvoju snahu vychovať ŠŤASTNÉ DIEŤA.