Učebnica, pracovný zošit, metodická príručka

Učebnica, pracovný zošit k učebnici i metodická príručka k učebnici sú spracované v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre primárne vzdelávanie -1. stupeň základnej školy schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 s platnosťou od 1. 9. 2015.

Učebné ciele a TVVP sú spracované s vedomím, že od žiakov prvého ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským sa neočakáva čítanie a písanie v slovenskom jazyku.

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia

Predmet: Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Chcete vedieť o učebnici viac?

Pozrite si video!

Chcete vedieť o pracovnom zošite viac? Pozrite si video!

Chcete vedieť o metodickej príručke viac? Pozrite si video!