TVVP

Tematický výchovno-vzdelávací plán je spracovaný na základe platného inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, predmet Slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Je vypracovaný v zhode s učebnicou Živé obrázky 1: Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a Pracovným zošitom k učebnici Živé obrázky 1: Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.

Súčasne bol východiskom pre tvorbu Metodickej príručky pre učiteľov.

Tematický výchovno-vzdelávací plán ponúkame vo viacerých formách. Vyberte si!

V prípade, že by ste potrebovali iný formát, neváhajte mi napísať!

TVVP základný - súbor vo formáte Excel.

Obsahuje základné polia (stĺpce):

 • Tematický celok,
 • Téma,
 • Počet hodín,
 • Obsahový štandard,
 • Výkonový štandard.

Tieto musíte mať, aby sa súbor mohol importovať do EduPage.

TVVP rozšírený - súbor vo formáte Excel.

Okrem základných polí:

 • Tematický celok,
 • Téma,
 • Počet hodín,
 • Obsahový štandard,
 • Výkonový štandard,

obsahuje ešte ďalšie polia (stĺpce), ktoré obsahujú údaje uvedené v Metodickej príručke:

 • Mesiac,
 • Poradie hodiny,
 • Kód hodiny,
 • Poznámka (pre každú hodinu je uvedené príslušné číslo učebnice a pracovného zošita),
 • Cieľ vyučovacej hodiny,
 • Indikátor učenia sa žiaka.

Tento súbor sa tiež dá importovať do EduPage.

TVVP pre tlač - vo formáte pdf. Rozsah 37 strán.

Obsahuje hlavičku (trieda, predmet, rok štúdia, časová dotácia, vyučujúci, školský rok) a stĺpce:

 • Tematický celok,
 • Téma,
 • Počet hodín,
 • Obsahový štandard,
 • Výkonový štandard,
 • Mesiac,
 • Poradie hodiny,
 • Kód hodiny,
 • Poznámka (pre každú hodinu je uvedené príslušné číslo učebnice a pracovného zošita),
 • Cieľ vyučovacej hodiny,
 • Indikátor učenia sa žiaka.