Súbor didaktických hier Živé obrázky 1

Súbor obsahuje75 hier z Metodickej príručky Živé obrázky 1.
Hry z 1.ročníka opakujeme aj v 2. ročníku.
Opis týchto hier sa v Metodickej príručke 2 nenachádza, obsahuje iba odkaz na hru v Metodickej príručke 1.
Hry v Metodickej príručke 1 sú označené kódom vyučovacej hodiny, na ktorej je prvýkrát uvedený popis hry. Ak by bol pri Metodickej príručke 2 použitý rovnaký spôsob označenia hry, mohlo by dôjsť k zámene, prípadne nedorozumeniu(mohlo by sa stať, že dve rôzne hry by boli označené rovnakým kódom). Pre lepšiu orientáciu sú hry z prvého ročníka označené v Metodickej príručke 2 novým kódom. Tento má tvar I-XX, kde I označuje prvý ročník a XX je poradové číslo hry z Metodickej príručky 1.
V tomto súbore didaktických hier Živé obrázky 1, čitateľ nájde názov a opis hry, približný čas na jej realizáciu, číslo strany na ktorej sa nachádza hra v Metodickej príručke 1, kód hry v Metodickej príručke 1 a kód hry v Metodickej príručke 2 .
Súbor vznikol preto, aby na jednom mieste boli k dispozícii všetky didaktické hry.

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 5,45 €.

6,00 €
bez DPH 5,45 €