Az üzleti feltételeket, tekintettel a jogi kifejezésekre, csak szlovák nyelven tüntetjük fel.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Mojim cieľom je maximálna spokojnosť škôl i jednotlivcov, ktorí si objednali tovar z ponuky. Aby naša komunikácia bola produktívna a pravidlá našej spolupráce jasné, postupujem podľa nasledovných Obchodných podmienok.


1. PREDMET ÚPRAVY
1) Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a PaedDr. Rózsi Skabela, so sídlom: č. 105, 991 11 Kosihy nad Ipľom, IČO: 53894952, DIČ: SK1029946335, zapísanej v živnostenskom registri č. 660-12173 na Okresnom úrade vo Veľkom Krtíši (ďalej len "Rózsa Skabela") pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.ziveobrazky.sk (ďalej tiež ako "VOP").2. ZÁKLADNÉ POJMY
Pojmy definované v tomto článku majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.
1) Predávajúcim je Rózsa Skabela (ďalej iba "predávajúci").
2) E-Shop je internetový obchod predávajúceho umiestnený na internetovej stránke www.ziveobrazky.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného       predávajúcim na uvedenej stránke.
3) Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju predávajúcemu. Za kupujúceho - právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
4) Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
5) Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu:
a. v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo, dodacie informácie v identickom rozsahu, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta dodania, označenie objednaného tovaru a kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH,
b. v prípade právnickej osoby názov, sídlo, telefónne číslo, dodacie informácie v identickom rozsahu, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta
dodania, označenie objednaného tovaru a kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH.
6) Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.ziveobrazky.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, meno autora, formát atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä učebnice, pracovné zošity, metodické príručky a učebné pomôcky pre žiakov.3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
1) K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len "kúpna zmluva", alebo tiež "zmluva") dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim.
2) Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením Objednávkového formuláru na internetovej stránke www.ziveobrazky.sk a jeho odoslaním cez e-shop.
3) Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci tiež
a) vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle článku 10 týchto VOP a
b) vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
4) Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma (ďalej len "potvrdenie objednávky"). Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú potvrdenie objednávky.
5) Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
6) Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie (ďalej len "poštovné").
7) Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.4. KÚPNA CENA TOVARU
1) Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
2) Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
3) Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
4) Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako "Celková cena") predávajúcemu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
a) právnické osoby (školy) - platba bankovým prevodom
b) fyzické a iné právnické osoby - dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému kuriérovi.
5) Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet predávajúceho alebo odovzdaním Celkovej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte.
6) Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje predávajúceho uvedené v správe doručenej na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet predávajúceho. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol - číslo objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
1) Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu dostupný tovar (t.j. tovar, ktorý je na sklade) je 10 dní od potvrdenia objednávky.
2) Pri každom titule na stránke www.ziveobrazky.sk je uvedená orientačná informácia o dostupnosti tovaru. V prípade, ak predávajúci zistí, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade), predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť.
6. MIESTO DODANIA
1) Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.
7. SPÔSOB DORUČENIA TOVARU DO MIESTA DODANIA
1) Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.
2) Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:
a) kuriérom na adresu uvedenú kupujúcim (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru),
b) Slovenská pošta - balík na Poštu (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru).

8. DODANIE TOVARU
1) Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Faktúra zároveň slúži ako záručný list.


9. ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY
1) Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za nedostatky a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
2) Zodpovednosť za nedostatky tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1) Dokiaľ tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky.
2) V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o predaji tovaru na diaľku") je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
f) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
3) V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko kupujúceho (názov školy), e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy odporúčame, aby ste odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu predávajúceho alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu skabela.rozsa@ziveobrazky.sk.
4) V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
5) Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
6) Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu predávajúceho. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou, pretože dobierka nebude prevzatá. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu - faktúry,
b) vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
7) Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
8) Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru predávajúcemu. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti predávajúci kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet.
9) Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota podľa prvej vety sa považuje za
zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.
10) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
a) ak pri platbe na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,
b) ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku 10. neodstúpil, neprevezme objednaný tovar:
 od kuriéra v dohodnutom mieste dodania,
 na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote.
c) ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába a nie je v možnostiach predávajúceho inak ho zaobstarať,
d) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar produkuje.
11) Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
12) Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa nedotýka nároku predávajúceho na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1) Predávajúci spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktoré vykonali objednávku na webovej stránke predávajúceho (ďalej spolu ako "dotknuté osoby") v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").
2) Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu
a) v prípade fyzických osôb: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo, číslo účtu, história nákupov,
b) v prípade právnických osôb: názov, sídlo, IČO, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo, číslo účtu, história nákupov,
za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich e-shop, registrovaní prostredníctvom e-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Získané údaje používa aj na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na e-shope, obsah noviniek a akcii doručovaných do emailu), marketing na e-shope ako aj iných
stránkach a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.
3) Dotknutá osoba udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov od neskoršieho z nasledovných dní:
a) odo dňa ich poskytnutia alebo
b) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len "doba platnosti súhlasu").
4) Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom žiadosti odoslanej na skabela.rozsa@ziveobrazky.sk.
5) Predávajúci po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
6) Predávajúci vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
7) Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť predávajúcemu, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.
8) Dotknutá osoba vyhlasuje že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby:
a) dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu skabela.rozsa@ziveobrazky.sk od predávajúceho vyžadovať
i. od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
ii. presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jej osobné údaje na spracúvanie,
iii. zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
iv. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
v. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
vi. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
b) dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email skabela.rozsa@ziveobrazky.sk u predávajúceho namietať voči
i. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
ii. využívaniu jej osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
iii. poskytovaniu jej osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu,
iv. jej profilovaniu s využitím cookies.
9) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane
profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. To sa neuplatní, ak je rozhodnutie:
i. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
ii. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
iii. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
10) V prípadoch podľa a) a c) je predávajúci povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany predávajúceho, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
11) Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
12) Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.
13) V súvislosti so spracúvaním osobných údajov kupujúceho sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):
a) Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
b) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP
1) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 06. 07. 2021.
2) Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.ziveobrazky.sk.
3) Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.
4) V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.